OM INTBAU NORGE

INTBAU Norge er en forening registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi er den norske avdelingen av det internasjonale nettverket INTBAU; International Network for Traditional Building, Architecture and Urbanism.

Internasjonal nettside: www.intbau.org

INTBAU har hovedkontor i London, drevet av INTBAU UK. Prince Charles er organisasjonens beskytter.
INTBAU har 35 nasjonale avdelinger over hele verden, og 7000 medlemmer.

Man kan tegne gratis medlemskap i INTBAUs internasjonale nettverk her:  https://www.intbau.org/join-and-support/membership/

INTBAUs Charter, oversatt til norsk:
Internasjonalt Nettverk for Tradisjonell Byggeskikk, Arkitektur og Urbanisme er et aktivt nettverk av individer og institusjoner som er opptatt av å skape menneskelige og harmoniske bygninger og steder med respekt for lokale tradisjoner. Tradisjoner hjelper oss til å forstå historien, berike våre liv og tilby vår arv til fremtiden. Lokale, regionale og nasjonale tradisjoner gir samfunn en mulighet til å beholde sitt individuelle særpreg i en verden preget av globalisering. Mennesker må ha frihet til å ta vare på sine tradisjoner. Tradisjonelle bygninger og steder opprettholder en balanse mellom natur og samfunn utviklet over mange generasjoner. De beriker vår livskvalitet og er et ekte uttrykk for dagens samfunn. Tradisjonelle bygninger og steder kan vise en modernitet mer grunnleggende enn motepregede påfunn og bidra til en bedre fremtid. INTBAU samler dem som formgir, bygger, bevarer, studerer og verdsetter byggeskikk, arkitektur og steder som er basert på tradisjon. Vi vil oppnå styrke, innflytelse og innsikt gjennom samarbeid, aksjon og utbredelse av våre prinsipper.

Vedtatt av INTBAUs styringsgruppe i oktober 2001

MER INFORMASJON OM INTBAU NORGE.
INTBAU Norge driver organisasjons-, informasjons- og prosjektarbeid i Norge og utlandet, knyttet til foreningens formål og beslektede aktiviteter.

INTBAU Norge ble etablert i 2006, da med navnet INTBAU Scandinavia.
Organisasjonsnummer: 889332182

Informasjon på Brønnøysundregistrenes nettside: https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=889332182

KONTAKTINFORMASJON.
Postadresse: St. Olavs gate 7, 0165 OSLO

Epostadresse for henvendelser: Per nå kontakt Styreleder Arne Sødal: : 22200926, 92298996

Telefonnr. til styreleder Arne Sødal: : 22200926, 92298996
Telefonnr. til nestleder –

Nettside: www.intbaunorge.no

STYRET I INTBAU NORGE BESTÅR AV FØLGENDE PERSONER
Styreleder: Arne Sødal
Styremedlem 1, nestleder og forretningsfører: –
Styremedlem 2: Olav Bjerve
Styremedlem 3 og regnskapsfører: Geir Hellan
Styremedlem 4:  Justyna Korotynska

INTBAU Norges vedtekter, oppdatert på årsmøtet 2020.
§ 1 Formål:
Foreningen INTBAU Norge (Internasjonalt Nettverk for Tradisjonell Byggeskikk, Arkitektur og Urbanisme) er et aktivt nettverk av individer og institusjoner som er opptatt av å skape menneskelige og harmoniske bygninger og steder med respekt for lokale tradisjoner.

Tradisjoner hjelper oss til å forstå historien, berike våre liv og tilby vår arv til fremtiden. Lokale, regionale og nasjonale tradisjoner gir samfunn en mulighet til å beholde sitt individuelle særpreg i en verden preget av globalisering. Mennesker må ha frihet til å ta vare på sine tradisjoner. Tradisjonelle bygninger og steder opprettholder en balanse mellom natur og samfunn utviklet over mange generasjoner. De beriker vår livskvalitet og er et ekte uttrykk for dagens samfunn. Tradisjonelle bygninger og steder kan vise en modernitet mer grunnleggende enn motepregede påfunn og bidra til en bedre fremtid.

INTBAU Norge samler dem som formgir, bygger, bevarer, studerer og verdsetter byggeskikk, arkitektur og steder som er basert på tradisjon. Vi vil oppnå styrke, innflytelse og innsikt gjennom samarbeid, aksjon og utbredelse av våre prinsipper. Foreningen INTBAU Norge har som formål å fremme disse målsettingene ved organisasjons-, informasjons- og prosjektarbeid i Norge og andre land knyttet til foreningens formål og beslektede aktiviteter. Foreningen INTBAU Norge skal samarbeide nært med INTBAU-organisasjoner i andre land.

§ 2 Medlemskap:
INTBAU Norge er en medlemsforening. De fire stifterne utgjør også foreningens medlemmer ved etableringen. Styret i foreningen kan oppta nye medlemmer etter søknad eller invitasjon, såfremt de støtter foreningens formålsparagraf, § 1.

§ 3 Styret:
Foreningen har et styre som velges av årsmøte for ett år av gangen. Styret skal ha 3 til 7 medlemmer. Årsmøtet velger en styreleder. Styret kan selv fordele verv som nestleder, sekretær og regnskapsfører. Styreleder innkaller til minimum to styremøter per år. Et flertall av styremedlemmene kan også kreve styremøte innkalt. Styremedlemmer kan selv utpeke personlig vararepresentant. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten og minst tre medlemmer er tilstede. Styret kan oppnevne et arbeidsutvalg som tar nødvendige avgjørelser når styret ikke er samlet. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Styret tildeler prokura. Styret utarbeider til årsmøte årsberetning, regnskap, aktivitetsprogram og budsjett for kommende år. Styret fastsetter evt. medlemskontingent. Styret kan opprette utvalg for konkrete prosjekter og godkjenne lokale avdelinger i de skandinaviske landene.

§ 4 Årsmøte:
Styret skal innkalle medlemmene til årsmøte med tre ukers varsel i perioden januar til mai. Stemmerett har alle medlemmer som møter på årsmøte. Årsmøte godkjenner årsberetning og regnskap, velger styret for kommende år og vedtar aktivitetsprogram og budsjett med alminnelig flertall. Årsmøte kan foreta vedtektsendringer med to tredjedelers flertall.

Årsmøte godkjenner ev. styrehonorarer. Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte, f.eks. for å foreta nødvendige endringer i styresammensetningen.
§ 5 Utelukkelse av medlemmer:
Styret kan utelukke medlemmer fra foreningen dersom de ikke betaler den medlemskontingenten styret måtte vedta eller har opptrådt på en måte som er til skade for foreningen. Utelukkelsen skal bekreftes av etterfølgende årsmøte med alminnelig flertall.

§ 6 Forretningsførsel:
Styret kan utpeke daglig leder / forretningsfører / sekretær som også kan være et styremedlem. Er vedkommende styremedlem inngår han / hun i eventuelt arbeidsutvalg.

§ 7 Støttemedlemmer:
Styret kan vedta å etablere en ordning med støttemedlemmer som ikke har vanlige medlemsrettigheter.

§ 8 Signatur og Prokura:
Signatur gis styreleder og nestleder i fellesskap. Prokura gis regnskapsfører og styreleder sammen. Regnskapsfører er ansvarlig for foreningens bankkonto, og skal som eneste person ha tilgang til denne.

§ 9 Oppløsning:
Årsmøtet kan vedta å oppløse foreningen med to tredjedels flertall. Foreningens midler skal ved oppløsning tilfalle en ideell organisasjon med tilsvarende formål.